KONSOLIDACJA GRUNTU
Konsolidacja gruntów słabonośnych jest możłiwa przy zastosowaniu drenów pionowych
i poziomych:
Polska
presented by
©2014 Boskalis Polska Sp. z o.o.
Drenaż pionowy przyspiesza proces
konsolidacji
Aby skrócić czas osiadania należy
zredukować drogę, jaką musi pokonać
woda porowa. Osiągnąć można to poprzez
zastosowanie drenów pionowych. Woda
porowa przepływa do najbliższego drenu
i następnie odpływa wzdłuż niego. Przy
zastosowaniu drenów pionowych czas
konsolidacji może zostać skrócony
od połowy do jednego roku. Oznacza to,
że konsolidacja może zakończyć się
w czasie trwania budowy. Celem
zredukowania do minimum późniejszego
osiadania gruntu instalację drenów
pionowych łączy się z tymczasowym jego
obciążaniem, np. warstwą żwiru.
Obciążenie to jest usuwane po
zakończeniu budowy.
Charakterystyka drenu
MEBRA-DRAIN jest prefabrykowanym,
płaskim, dwuwarstwowym drenem.
Wkład wykonany jest z wysokiej jakości
elastycznego polipropylenu. Dzięki rowkom
umieszczonym po obu jego stronach
zapewnia duży przepływ odprowadzanej
wody. Otoczony jest mocną i trwałą
włókniną filtracyjną, wykonaną
z polipropylenowych włókien posiadającą
dużą przepuszczalność.
Efekt uzyskiwany poprzez zastosowanie
drenów związany jest z:
- wysoką jego wytrzymałością
- odpornością na bakterie i organizmy
- odpronością na działanie kwasów,
rozpuszczalników, itp.
- nieznaczną utratą wytrzymałości w trakcie
eksploatacji
- nieznacznym pełzaniem pod wpływem
naprężeń
Zastosowania
Stabilizacja gruntu z wykorzystaniem
drenażu pionowego z powodzeniem
stosowana jest przy:
 - konstrukcji dróg, torowisk kolejowych,
lotnisk i wałów
- rekultywacji terenów
- wznoszeniu konstrukcji portowych
- uzdatnianiu terenów pod budownictwo
- konstrukcji placów składowych
i zbiorników
Zalety systemu MebraDrain
- można stosowac do wszystkich rodzajów
gruntów,
- niskie koszty transportu (jeden kontener
mieści 120.000 mb drenów),
- niskie koszty instalacji, ze względu
na małą liczbę pracowników obsługi,
- szybka instalacja od 2 do 5 tys. m/8h,
- głębokośc instalacji do 40 m,
- elastycznośc, która zapewnia
funkcjonowanie drenów nawet przy dużym
ich pofałdowaniu, podczas osiadania
gruntu,
- stosunkowo małe zakłócenia warstw
gruntu w trakcie instalacji
- łatwy i prosty nadzór w trakcie prac,
- możliwośc instalowania w różnych
rozstawach, uzależnionych od wymaganej
szybkości konsolidacji.
System MebraDrain
System BeauDrain
Połączenie dwóch znanych już technik
konsolidacji gruntów słabonośnych:
- metody drenażu pionowego
- metody nasypu obciążeniowego
wspomaganych techniką próżniową dało
początek nowej technologii zwanej
BeauDrain.
W tej technologii, dreny pionowe układane
są jednocześnie z drenem poziomym.
Urządzenie do instalacji systemu porusza
się w linii prostej wprowadzając dreny
pionowe w odległości od 1,0 do 2,0 m
względem siebie. W miejscu ich
zakończenia, na głębokości odcięcia
drenu, tj. między 1,0 a 2,0 m pod
powierzchnią nasypanego obciążenia
układany jest drenaż liniowy. Dren
podłączony jest do pompy próżniowej
ulokowanej na nasypie. Pasek
geomembrany umieszczony bezpośrednio
nad drenem odcina go od dostępu
powietrza i gruntu, który po przejściu
lemiesza osuwa się na dren. Tą metodą
możliwe jest zainstalowanie ok. 3000 m
drenów w ciągu jednego dnia.
Zalety systemu BeauDrain
- bardzo krótki okres instalacji oraz
czystość na placu budowy po zakończonej
instalacji
- eliminacja kopania podłoża,
które mogłoby by być przyczyną jego
niestabilności lub deformacji
- brak konieczności dostarczania wypełnień
drenów
- możliwość instalacji na dużą głębokość
- brak połączenia z formacjami
wodonośnymi
- eliminacja niestabilności wywołanych
parciem wód infiltracyjnych w związku
z obniżaniem ciśnienia wody porowej
-wyeliminowanie potrzeby wykonania
szczelnego ekranu z geomembrany
na całym placu budowy
- płynna regulacja grubości warstwy
dociążeniowej, od 1,0 m do 15,0 m
- dostępność placu budowy przez cały czas
podczas instalacji
- elastyczna konfiguracja drenowych
ekranów
- uniknięcie poziomych deformacji placu
budowy
- duże redukcje w osiadaniu wtórnym.
Kliknij miniaturkę aby powiększyć
Prace związane z konsolidacją gruntu
wykonuje: